Thủ tục đầu tư

THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Chấp thuận chủ trương ĐT:

Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư xin chủ trương khảo sát, lập hồ sơ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định, trừ dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Hồ sơ phải nộp: 5 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc, gồm:

Tờ trình hoặc văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm các thông tin sau: [Mẫu văn bản](1)

- Tự giới thiệu về nhà đầu tư: tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, người đại diện theo pháp luật, ngày thành lập, nơi đăng ký (nếu là tổ chức); tên, ngày sinh, quốc tịch, số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại...;

- Trình bày ý tưởng đầu tư hoặc đề xuất dự án đầu tư: nội dung, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn, thời gian và tiến độ thực hiện nếu được chấp thuận;

- Nêu các yêu cầu đối với UBND tỉnh về mặt bằng, đất đai, hạ tầng, các hỗ trợ....

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp đã có quy hoạch được duyệt: 06 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: Không phí

Cấp giấy chứng nhận ĐT:

Áp dụng đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

 

Hồ sơ:02 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc, gồm:

 

(1) Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu, cụ thể như sau:

 

- Trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh: Sử dụng mẫu theo Phụ lục I-1;

 

- Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Sử dụng mẫu theo Phụ lục I-2;

 

- Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp: Sử dụng mẫu theo Phụ lục I-3.

 

(2) Hồ sơ kèm theo gồm:

 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với nhà đầu tư là cá nhân); bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐT hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (đối với nhà đầu tư là tổ chức);

 

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm (trừ dự án đầu tư trong nước);

 

- Một trong các tài liệu liên quan đến sử dụng đất như: Văn bản giới thiệu địa điểm, quyết định cho thuê đất/giao đất của UBND tỉnh hoặc Ban quản lý Cụm công nghiệp, Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các dự án có sử dụng đất);

 

- Hợp đồng liên doanh (nếu nhà đầu tư trong nước liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài);

 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);

 

- Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (đối với nhà đầu tư nước ngoài), nộp thêm:

 

+   Dự thảo Điều lệ công ty: Công ty 1 thành viên, công ty 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp doanh

 

+   Danh sách thành viên (đối với Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty cổ phần);

 

+   Văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng hợp lệ có liên quan đến địa điểm đặt trụ sở của doanh nghiệp;

 

+   Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);

 

+   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);

 

+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của DN.

 

- Trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (đối với nhà đầu tư nước ngoài đã thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam), nộp thêm:

 

+   Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

 

+   Bản sao Điều lệ doanh nghiệp;

 

+   Quyết định về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

 

+   Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

 

+   Văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng hợp lệ có liên quan đến địa điểm đặt chi nhánh;

 

+   Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

 

- Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

 

Lệ phí: Không.

Điều chỉnh Giấy CN ĐT:

 

Quy định về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thủ tục đầu tư:

 

Hồ sơ dự án đầu tư và các văn bản chính thức gửi các cơ quan nhà nước Việt Nam làm bằng tiếng Việt; đối với hồ sơ dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì hồ sơ và các văn bản trên làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng; trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì áp dụng bản tiếng Việt.

 

Hồ sơ: 02 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc, gồm:

 

(1) Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư (Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư) theo mẫu, cụ thể như sau:

 

-         Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh, sử dụng mẫu theo Phụ lục I-4;

 

-         Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh, sử dụng mẫu theo Phụ lục I-5;

 

-         Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp, sử dụng mẫu theo Phụ lục I-6;

 

-         Trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư, sử dụng mẫu theo Phụ lục I-7;

 

-         Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại, sử dụng mẫu theo Phụ lục I-16.

 

(2) Hồ sơ kèm theo gồm:

 

-         Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

 

-         Hợp đồng liên doanh sửa đổi (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký);

 

-         Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký);

 

-         Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi, Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới).