ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Chủ tịch 

Hồ Quốc Dũng 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực

Phan Cao Thắng

 

Phó Chủ tịch

Trần Châu

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tuấn Thanh

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021


1. Ch tch UBND tnh H Quc Dũng: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, quân sự, bộ đội biên phòng, công an, thanh tra, tôn giáo, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, ngoại vụ, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UB Mặt trận TQVN tỉnh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 

2. Các Phó Ch tch UBND tnh: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước HĐND tỉnh và UBND tỉnh, vừa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về phụ trách các lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

 

a) Phó Ch tch UBND tnh Phan Cao Thng: Làm nhiệm vụ Thường trực, giúp Chủ tịch UBND tỉnh điều hành các công việc của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng; trực tiếp làm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Văn phòng UBND tỉnh, Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp của tỉnh, Giao thông Vận tải, Xây dựng, phát triển nhà ở (kể cả nhà ở xã hội), Quản lý đô thị, Công nghiệp, Thống kê, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Hải quan, Thương mại - Dịch vụ, Điện lực, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; phụ trách các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, công nghiệp, các dự án đâu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp; Dự án Môi trường bền vững thành phố Quy Nhơn, các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT, BOO, PPP. Phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các Hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

b) Phó Ch tch UBND tnh Trn Châu: Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, phát triển quỹ đất, Hội đồng thẩm định giá đất, khoa học công nghệ, dân tộc – miền núi, biển Đông hải đảo, Chương trình 30a, Chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế HTX, tư pháp, thi hành án dân sự; phụ trách các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chương trình 30a, biển Đông hải đảo, dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Phối hợp công tác với Hội Nông dân, Liên minh các Hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội Luật gia và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Phó Trưởng ban thường trực công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

c) Phó Ch tch UBND tnh Nguyn Tun Thanh: Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Bảo hiểm Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội; phụ trách các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; theo dõi công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp công tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Đông y, Hội Dược học và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.


DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021


1. Ông Nguyễn Thái Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Ông Nguyễn Thúc Đĩnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Ông Lâm Hải Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ;

5. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải;

6. Ông Phan Trọng Hổ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Ông Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế;

8. Ông Trần Kim Kha, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

9. Ông Man Ngọc Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương;

10. Ông Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính;

11. Ông Nguyễn Bá Nhiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh;

12. Ông Lê Công Nhường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

13. Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

14. Ông Trần Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

15. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Ngoại vụ;

16. Ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

17. Ông Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

18. Ông Đào Quý Tiêu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng;

19. Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp;

20. Ông Đào Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

21. Ông Trương Văn Vinh, Trưởng ban Ban Dân tộc.

 

Nguồn: Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.