ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Chủ tịch 

Hồ Quốc Dũng 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực

Phan Cao Thắng

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Phi Long

 

Phó Chủ tịch

Trần Châu

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tuấn Thanh

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021


1. Ch tch UBND tnh H Quc Dũng: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND tỉnh, thực hiện nhiệm yụ và quyền hạn quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, quân sự, biên phòng, công an, thanh tra, phòng cháy, chữa cháy, công tác tiếp dân, tôn giáo, ngân sách, đầu tư, công tác cải cách hành chính, an toàn giao thông, thi đua khen thưởng. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UB Mặt trận TQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan.

 

2. Các Phó Ch tch UBND tnh: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước HĐND tỉnh và UBND tỉnh, vừa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về phụ trách các lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

 

a) Phó Ch tch UBND tnh Phan Cao Thng: Làm nhiệm vụ Thường trực, giúp Chủ tịch UBND tỉnh điều hành các công việc của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, tài chính, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, điện lực, ngân hàng, thuế, hải quan, Quỹ Đầu tư phát triển, Văn phòng UBND tỉnh, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án giao thông; công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, quản lý đô thị, phát triển nhà ở (kể cả nhà ở xã hội); phụ trách các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, công nghiệp, dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT, BOO, PPP. Phối hợp công tác với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các Hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

b) Phó Ch tch UBND tnh Nguyễn Phi LongTrực tiếp kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; phụ trách Khu kinh tế Nhơn Hội, KCN và các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, thông tin - truyền thông (trừ báo chí), ngoại vụ, tư pháp, thống kê, thi hành án dân sự; trực tiếp giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư; phụ trách các dự án đầu tư vào các ngành, lĩnh vực liên quan nêu trên. Phối hợp công tác với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

c) Phó Ch tch UBND tnh Trần ChâuPhụ trách các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, dân tộc - miền núi, phát triển quỹ đất, Hội đồng thẩm định giá đất, Chương trình 30a, Chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế HTX, biển Đông hải đảo, Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT; phụ trách các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các ngành, lĩnh vực liên quan nêu trên. Phối hợp công tác với Hội Nông dân, Liên minh các Họp tác xã và các hội quân chúng, nghê nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Phó Trưởng ban thường trực công tác phòng chông thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một sô lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

d) Phó Ch tch UBND tnh Nguyễn Tuấn ThanhPhụ trách các lĩnh vực: y tế, giáo dục - đào tạo, lao động, thương binh và xã hội, văn hóa - thể thao, du lịch, bảo hiểm Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định; phụ trách lĩnh vực báo chí và các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực nêu trên; theo dõi công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp công tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021


1. Ông Nguyễn Thái Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ông Nguyễn Thúc Đĩnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Ông Lâm Hải Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ;

4. Ông Phan Trọng Hổ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Ông Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế;

6. Ông Trần Kim Kha, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

7. Ông Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính;

8. Ông Phạm Hữu Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

9. Ông Lê Công Nhường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

10. Ông Nguyễn Bá Nhiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh;

11. Ông Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

12. Ông Đào Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

13. Ông Tạ Xuân Chánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

14. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch;

15. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải;

16. Ông Trần Quốc Lại, Trưởng ban Ban Dân tộc.

17. Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

18. Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp;

19. Ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công thương.

 

Nguồn: Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.