TỈNH UỶ


 

Bí thư

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Phó Bí thư Thường trực

Lê Kim Toàn

 

 Phó Bí thư

Hồ Quốc Dũng

 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỈNH ỦY

 

Tỉnh ủy là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác của Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh. Quán triệt và vận dụng sáng tạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận… của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Tham gia hoặc kiến nghị với Trung ương Đảng những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách thuộc thẩm quyền của cấp trên.

2. Quyết định những chủ trương, biện pháp và chỉ đạo triển khai thực hiện để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng tỉnh Bình Định phát triển nhanh và bền vững; không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh và làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

3. Quyết định các chủ trương, biện pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh ở địa phương; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, định hướng các mục tiêu, chỉ tiêu lớn và các biện pháp chủ yếu về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hằng năm, dự toán ngân sách hằng năm của tỉnh.

4. Quyết định những vấn đề lớn có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh; những vấn đề mới và quan trọng về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

5. Quyết định những vấn đề quan trọng về quốc phòng - an ninh; về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và công tác vận động quần chúng.

6. Quyết định ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của Tỉnh ủy và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

7. Quyết định công tác tài chính của Đảng bộ.

8. Quyết định phương hướng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các chính sách lớn đối với cán bộ. Giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn ứng cử vào các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc rút khỏi các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Bí thư Trung ương quyết định; đề nghị chỉ định bổ sung Tỉnh ủy viên.

9. Bầu cử Ủy viên Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; xét quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật Tỉnh ủy viên; chuẩn bị và triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

10. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy.

11. Sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Tỉnh ủy. Thực hiện tự phê bình và phê bình theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

12. Định kỳ hằng năm nghe báo cáo và góp ý về hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.