UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH


 

 Chủ tịch

Nguyễn Thị Phong Vũ

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực

Hồ Sĩ Dũng

 

 

Phó Chủ tịch

Hồ Thị Kim Thu

 

 


VĂN PHÒNG, CÁC BAN TRỰC THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

 

I.  Ban Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

1. Phan Thị Thanh Vỹ – Trưởng ban 

+ Điện thoại:  (0256). 3813297

2. Trần Thanh Vân – Phó Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813304

2. Nguyễn Thị Hạnh – Phó Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813317

 II.  Ban Dân chủ - Pháp luật

1. Phan Đỗ Minh Thanh Anh – Trưởng ban 

+ Điện thoại:  (0256). 3813302

2. Trần Thị Kim Phượng –  Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813347

III. Ban Phong trào

 1. Võ Đồng Phong – Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813301

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Địên thoại: (0256). 3813310 - Fax: (0256). 3813389

Email: vpmtbinhdinh@gmail.com