UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH


 

 Chủ tịch

Nguyễn Thị Phong Vũ

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực

Hồ Sĩ Dũng

 

 

Phó Chủ tịch

Hồ Thị Kim Thu

 

 


VĂN PHÒNG, CÁC BAN TRỰC THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

 

I.  Ban Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

1. Phan Thị Thanh Vỹ – Trưởng ban 

+ Điện thoại:  (0256). 3813297

 

2. Nguyễn Thị Hạnh – Phó Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813317

 

II. Ban Tuyên giáo

 1. Trần Thị Kim Phượng –  Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813347

 

III.  Ban Dân chủ - Pháp luật

1. Phan Đỗ Minh Thanh Anh – Trưởng ban 

+ Điện thoại:  (0256). 3813302

 

IV. Ban Dân tộc & Tôn giáo

1. Trần Thanh Vân – Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813304

 

V. Ban Phong trào

 1. Võ Đồng Phong – Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813301

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Địên thoại: (0256). 3813310 - Fax: (0256). 3813389

Email: vpmtbinhdinh@gmail.com