UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

 

Chủ tịch

Phan Phi Hổ

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực

Hồ Sĩ Dũng

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Đàng

 

Phó Chủ tịch

Huỳnh Cao Nhất

 

 


VĂN PHÒNG, CÁC BAN TRỰC THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

 

I. Văn phòng

 

1. Phan Đỗ Minh Thanh Anh – Chánh Văn phòng

+ Điện thoại:  (056). 3813600

2. Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chánh Văn phòng

+ Điện thoại:  (056). 3813317

 

II. Ban Tổ chức – Tuyên giáo

 

1. Phan Thị Thanh Vỹ – Trưởng ban

+ Điện thoại:  (056). 3813297

2. Trần Thị Kim Phượng – Phó Trưởng ban

+ Điện thoại:  (056). 3813529

 

III. Ban Dân chủ - Pháp luật

 

1. Hồ Thị Kim Thu – Trưởng ban

+ Điện thoại:  (056). 3813302

2. Huỳnh Kính – Phó Trưởng ban

+ Điện thoại:  (056). 3813528

 

IV. Ban Dân tộc & Tôn giáo

 

1. Trần Thanh Vân – Phó Trưởng ban phụ trách

+ Điện thoại:  (056). 3813304

 

V. Ban Phong trào

 

1. Võ Đồng Phong – Phó Trưởng ban phụ trách

+ Điện thoại:  (056). 3813301

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Địên thoại: (056). 3813310 - Fax: (056). 3813389

Email: vpmtbinhdinh@gmail.com