Danh mục
STT Tên danh mục
1 Giấy mời 337 vào lúc 08h30 ngày 27 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
2 Giấy mời 336 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
3 Giấy mời 335 vào lúc 08h30 ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Phòng khách, Văn phòng UBND tỉnh.
4 Giấy mời 334 vào lúc 15h30 ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
5 Giấy mời 333 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
6 Giấy mời 332 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh.
7 Giấy mời 327 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
8 Giấy mời 326 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
9 Giấy mời 324 vào lúc 10h00 ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
10 Giấy mời 323 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
11 Giấy mời 321 vào lúc 15h30 ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh.
12 Giấy mời 320 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
13 Giấy mời 319 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
14 Giấy mời 318 vào lúc 09h30 ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
15 Giấy mời 316 vào lúc 10h00 ngày 20 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
16 Giấy mời 312 vào lúc 08h30 ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Hiện trường
17 Giấy mời 317 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
18 Giấy mời 308 vào lúc 15h30 ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
19 Thông báo số 97/TB-UBND thay thế giấy mời số 301/GM-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019
20 Giấy mời 306 vào lúc 15h30 ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
21 Giấy mời 304 vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
22 Giấy mời 302 vào lúc 13h30 ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
23 Giấy mời 301 vào lúc 07h30 ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
24 Giấy mời 300 vào lúc 07h30 ngày 15 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
25 Giấy mời 298 vào lúc 08h30 ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Hiện trường.
   Thời tiết