Danh mục
STT Tên danh mục
1 Giấy mời 166 vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
2 Giấy mời 165 vào lúc 07h00 ngày 25 tháng 03 năm 2019 tại Trụ sở UBND huyên Hoài Nhơn.
3 Giấy mời 164 vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
4 Giấy mời 163 vào lúc 07h30 ngày 25 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
5 Giấy mời 162 vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
6 Giấy mời 160 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 03 năm 2019 tại Trụ sở Sở Xây dựng
7 Giấy mời 161 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
8 Giấy mời 157 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
9 Giấy mời 159 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 03 năm 2019 tại Trạm Kiểm dịch động vật đèo Bình Đê
10 Giấy mời 156 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
11 Giấy mời 155 vào lúc 08h00 ngày 20 tháng 03 năm 2019 tại UBND huyện Vân Canh
12 Giấy mời 154 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 03 năm 2019 tại UBND huyện Hoài Ân
13 Giấy mời 153 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 03 năm 2019 tại Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế
14 Giấy mời 151 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh
15 Giấy mời 152 vào lúc 15h30 ngày 19 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh
16 Giấy mời 147 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh
17 Giấy mời 150 vào lúc 08h00 ngày 20 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh
18 Giấy mời 149 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 03 năm 2019 tại Trụ sở Sở Công thương
19 Giấy mời 146 vào lúc 14h30 ngày 20 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh
20 Giấy mời 144 vào lúc 08h00 ngày 19 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh
21 Giấy mời 142 vào lúc 07h30 ngày 20 tháng 03 năm 2019 tại Nhà khách Thanh Bình
22 Giấy mời 143 vào lúc 09h00 ngày 19 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh
23 Giấy mời 141 vào lúc 08h00 ngày 19 tháng 03 năm 2019 tại Trụ sở HĐND & UBND huyện Phù Mỹ
24 Giấy mời 139 vào lúc (cả ngày) ngày 15 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh
25 Giấy mời 134 vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh
   Thời tiết