Danh mục
STT Tên danh mục
1 Giấy mời 669 vào lúc 13h00 ngày 14 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
2 Giấy mời 668 vào lúc 08h00 ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
3 Giấy mời 666 vào lúc 15h00 ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
4 Giấy mời 665 vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
5 Giấy mời 663 vào lúc 07h30 ngày 09 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
6 Giấy mời 662 vào lúc 13h30 ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Nhà khách Thanh Bình
7 Giấy mời 661 vào lúc 07h30 ngày 09 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
8 Giấy mời 659 vào lúc 15h30 ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
9 Giấy mời 658 vào lúc 14h00 ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
10 Giấy mời 657 vào lúc 09h30 ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
11 Giấy mời 656 vào lúc 07h30 ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
12 Giấy mời 655 vào lúc 14h00 ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
13 Giấy mời 654 vào lúc 07h30 ngày 09 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
14 Giấy mời 653 vào lúc 08h00 ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại UBND huyện Phù Cát
15 Giấy mời 652 vào lúc 14h00 ngày 07 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
16 Giấy mời 651 vào lúc 08h00 ngày 07 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
17 Giấy mời 650 vào lúc 09h00 ngày 07 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
18 Giấy mời 649 vào lúc 15h00 ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
19 Giấy mời 648 vào lúc 14h00 ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
20 Giấy mời 647 vào lúc 08h30 ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
21 Giấy mời 646 vào lúc 07h30 ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
22 Giấy mời 645 vào lúc 09h30 ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
23 Giấy mời 644 vào lúc 09h30 ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
24 Giấy mời 643 vào lúc 07h30 ngày 02 tháng 10 năm 2019 tại Phòng Khách, Văn phòng UBND tỉnh.
25 Giấy mời 642 vào lúc 13h30 ngày 01 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
   Thời tiết