Danh mục
STT Tên danh mục
1 Giấy mời 479 vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
2 Giấy mời 478 vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
3 Giấy mời 477 vào lúc 07h30 ngày 24 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
4 Giấy mời 476 vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
5 Giấy mời 474 vào lúc 08h00 ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
6 Giấy mời 473 vào lúc 07h30 ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
7 Giấy mời 472 vào lúc 13h30 ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
8 Giấy mời 471 vào lúc 09h00 ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
9 Giấy mời 470 vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
10 Giấy mời 469 vào lúc 15h30 ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
11 Giấy mời 468 vào lúc 10h00 ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
12 Giấy mời 467 vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
13 Giấy mời 466 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
14 Giấy mời 465 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh.
15 Giấy mời 464 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
16 Giấy mời 463 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
17 Giấy mời 459 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
18 Giấy mời 458 vào lúc 13h30 ngày 19 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
19 Giấy mời 457 vào lúc 15h00 ngày 19 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
20 Giấy mời 456 vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
21 Giấy mời 455 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh.
22 Giấy mời 454 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
23 Giấy mời 453 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
24 Giấy mời 452 vào lúc 15h00 ngày 16 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
25 Giấy mời 451 vào lúc 07h30 ngày 16 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
   Thời tiết