Danh mục
STT Tên danh mục
1 Giấy mời 541 vào lúc 08h00 ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
2 Giấy mời 540 vào lúc 07h30 ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
3 Giấy mời 538 vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
4 Giấy mời 537 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
5 Giấy mời 536 vào lúc 13h30 ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
6 Giấy mời 535 vào lúc 07h30 ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
7 Giấy mời 534 vào lúc 09h30 ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
8 Giấy mời 533 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
9 Giấy mời 532 vào lúc 14h00 ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
10 Giấy mời 530 vào lúc 15h00 ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
11 Giấy mời 529 vào lúc 07h30 ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 2019 tại Khách sạn Hoàng Yến.
12 Giấy mời 528 vào lúc 09h00 ngày 09 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
13 Giấy mời 527 vào lúc 10h00 ngày 09 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
14 Giấy mời 526 vào lúc "cả ngày" ngày 08 tháng 8 năm 2019 tại VPTU
15 Giấy mời 525 vào lúc 14h00 ngày 08 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
16 Giấy mời 524 vào lúc 07h30 ngày 07 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh.
17 Giấy mời 523 vào lúc 09h00 ngày 07 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. (thay thế giấy mời 518)
18 Giấy mời 522 vào lúc 10h00 ngày 09 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
19 Giấy mời 521 vào lúc 09h00 ngày 07 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
20 Giấy mời 520 vào lúc 07h30 ngày 08 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
21 Giấy mời 519 vào lúc 07h30 ngày 07 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh.
22 Giấy mời 518 vào lúc 07h30 ngày 07 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.
23 Giấy mời 517 vào lúc 07h30 ngày 07 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp B, Văn phòng UBND tỉnh.
24 Giấy mời 516 vào lúc 08h00 ngày 09 tháng 8 năm 2019 tại Khách sạn Hải Âu
25 Giấy mời 514 vào lúc 19h30 ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành
   Thời tiết