STT Tên các kỳ họp
1 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII
2 Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết dứt điểm trong năm 2019
3 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII (57/BC-UBND)
4 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII
5 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII
6 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII
7 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII
8 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII
9 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII
10 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII
11 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII
12 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII
13 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII
14 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII
15 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII
16 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII
17 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII
18 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII
19 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII
20 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII
21 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII
22 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI
23 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI
24 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI
25 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI
   Thời tiết