HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


 

 Chủ tịch

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

 

Phó Chủ tịch

Võ Đình Thú

 

 

Phó Chủ tịch

Đoàn Văn Phi

 CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

I. Lãnh đạo HĐND tỉnh: 

1. Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tùng

2. Phó Chủ tịch: Võ Đình Thú

3. Phó Chủ tịch: Đoàn Văn Phi

II. Các Ban HĐND tỉnh:


1. Ban Kinh tế - Ngân sách

- Trưởng ban: Ông Võ Thăng Long (chuyên trách)

- Phó Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thanh Hương (kiêm nhiệm)

 

2. Ban Văn hóa - Xã hội

- Trưởng ban: Bà Huỳnh Thúy Vân - Trưởng ban (chuyên trách)

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Mạnh Hùng (kiêm nhiệm)

 

3. Ban Pháp chế:

- Trưởng ban: Ông Phạm Hồng Sơn - Trưởng ban (chuyên trách)

- Phó Trưởng ban: Ông Hồ Sĩ Dũng (kiêm nhiệm)

 

4. Ban Dân tộc:

- Trưởng ban: Ông Đinh Yang King  (chuyên trách)

- Phó Trưởng ban: Bà Lê Thị Thanh Hương (kiêm nhiệm)

 

III. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh: Ông Cao Văn Bình

 

IV. Các Đại biểu HĐND tỉnh:

 * Đơn bị bầu cứ số 1

 3. Nguyễn Thanh Tùng

2. Huỳnh Thị Thúy Vân

3. Trần Ánh Tuyết

4. Trần Kỳ Hậu

 

 * Đơn bị bầu cứ số 2

1. Nguyễn Văn Dũng

2. Đỗ Ngọc Mỹ

3. Lê Kim Toàn

 

 * Đơn bị bầu cứ số 3

1. Hồ Quốc Dũng

2. Đỗ Đình Phương

3. Phạm Hồng Sơn

 

 * Đơn bị bầu cứ số 4

1. Phạm Thị Thanh Hương

2. Trần Duy Vũ

3. Huỳnh Ngọc Hà

 

 * Đơn bị bầu cứ số 5

1. Mai Văn Ngọc

2. Đào Văn Hùng

3. Trần Văn Trương

4. Phạm Quang Ân

 

 * Đơn bị bầu cứ số 6

1. Sô Minh Phương

2. Sô Y Lũy

 

 * Đơn bị bầu cứ số 7

1. Cao Văn Bình

2. Đoàn Văn Phi

3. Đào Đức Tuấn

 

 * Đơn bị bầu cứ số 8

1. Nguyễn Hoàng Cường

2. Võ Vinh Quang

3. Lê Hoàng Nghi

4. Phạm Ngọc Thống

 

 * Đơn bị bầu cứ số 9

1. Văn Thị Kim Nhung

2. Nguyễn Thanh Trà

3. Nguyễn Thị Tố Trân

 

 * Đơn bị bầu cứ số 10

1. Tạ Xuân Chánh

2. Nguyễn Thị Mỹ

 * Đơn bị bầu cứ số 11

1. Đing Yang King

2. Đinh Drin

 

 * Đơn bị bầu cứ số 12

1. Võ Văn Lễ (Thượng tọa Thích Quảng Độ)

2. Phạm Ngọc Trình

3. Võ Thăng Long

4. Trần Văn Sang

 

 * Đơn bị bầu cứ số 13

1. Nguyễn Mạnh Hùng

2. Võ Đình Thú

3. Trình Minh Bình

 

 * Đơn bị bầu cứ số 14

1. Lê Đình Giám

2. Trần Văn Thọ

3. Đặng Hồng Thọ

4. Huỳnh Thị Anh Thảo

 

 * Đơn bị bầu cứ số 15

1. Nguyễn Minh Hiến

2. Nguyễn Tuấn Thanh

3. Vũ Thị Hồng Hoa

 

 * Đơn bị bầu cứ số 16

1. Hoàng Phi Long

2. Đỗ Thị Diệu Hạnh

3. Hồ Sĩ Dũng

4. Lê Thị Thanh Hương

 

 * Đơn bị bầu cứ số 17

1. Phạm Văn Nam

2. Nguyễn Thị Thuy Thủy

 

 * Đơn bị bầu cứ số 18

1. Nguyễn Giờ

2. Phạm Trương

3. Mai Việt Trung

4. Trần Đức Thắng

 

 * Đơn bị bầu cứ số 19

1. Trần Quốc Bình

2. Huỳnh Thanh Xuân

3. Trần Văn Quyết

 Nguồn:  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, 07/NQ-HĐND, 08/NQ-HĐND, 11/NQ-HĐND ngày 24/06/2016 và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 của HĐND tỉnh.