HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 Chủ tịch

Hồ Quốc Dũng

 

 

Phó Chủ tịch

Huỳnh Thuý Vân

 

 

Phó Chủ tịch

Đoàn Văn Phi

 CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

 

I. Lãnh đạo HĐND tỉnh: 

1. Chủ tịch: Hồ Quốc Dũng

2. Phó Chủ tịch: Đoàn Văn Phi

3. Phó Chủ tịch: Huỳnh Thuý Vân

II. Các Ban HĐND tỉnh:


1. Ban Kinh tế - Ngân sách

- Trưởng ban: ông Phạm Tấn Thành

- Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Thanh Vũ

 

2. Ban Văn hóa - Xã hội

- Trưởng ban:  bà Huỳnh Thị Ngọc Hà

- Phó Trưởng ban: ông Đặng Bá Lâm

 

3. Ban Pháp chế:

- Trưởng ban: ông Phạm Hồng Sơn

- Phó Trưởng ban: ông Trần Nhật Quân

 

4. Ban Dân tộc:

- Trưởng ban: ông Sô Y Luỹ

- Phó Trưởng ban: ông Đoàn Vũ Hùng

 

III. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh: Ông Cao Văn Bình

 

IV. Các Đại biểu HĐND tỉnh:

 * Đơn vị bầu cứ số 1

1. Võ Thành Nam Bình

2. Đoàn Đức Tùng

3. Huỳnh Thuý Vân

4. Lê Duy Thinh

 

 * Đơn vị bầu cứ số 2

1. Nguyễn Tấn Nghĩa

2. Phạm Vĩnh Thái

3. Phạm Hồng Sơn

 

 * Đơn vị bầu cứ số 3

1. Hồ Quốc Dũng

2. Đặng Mạnh Cường

3. Võ Thị Thu Hoà

 

 * Đơn vị bầu cứ số 4

1. Nguyễn Văn Hùng

2. Huỳnh Thị Ngọc Hà

3. Nguyễn Thị Hạnh

 

 * Đơn vị bầu cứ số 5

1. Phạm Thị Thanh Hương

2. Phạm Quang Ân

3. Hà Thanh Tú (Thượng toạ Thích Nhuận Trí)

 

 

 * Đơn vị bầu cứ số 6

1. Trần Kim Vũ

2. Sô Y Lũy

 

 * Đơn vị bầu cứ số 7

1. Nguyễn Phi Long

2. Nguyễn Thị Ánh Hồng

3. Đặng Bá Lâm

 

 * Đơn vị bầu cứ số 8

1. Nguyễn Xuân Sơn

2. Lê Thanh Tùng

3. Đoàn Văn Phi

 

 

 * Đơn vị bầu cứ số 9

1. Huỳnh Bảo Nguyên

2. Lê Bình Thanh

3. Nguyễn Thanh Vũ

 

 * Đơn vị bầu cứ số 10

1. Nguyễn Thị Tố Trân

2. Đào Xuân Hồng

 * Đơn vị bầu cứ số 11

1. Đinh Drin

2. Nguyễn Thị Phong Vũ

 

 * Đơn vị bầu cứ số 12

1. Trần Cang

2. Đặng Thị Hồng Hạnh

3. Nguyễn Văn Lê

4. Hà Duy Trung

 

 * Đơn vị bầu cứ số 13

1. Nguyễn Mạnh Hùng

2. Nguyễn Thị Tuyết

3. Phạm Trung Thuận

 

 * Đơn vị bầu cứ số 14

1. Nguyễn Tuấn Thanh

2. Nguyễn Văn Dũng

3. Lê Văn Thường

 

 

 * Đơn vị bầu cứ số 15

1. Phan Quốc Khánh

2. Huỳnh Thị Anh Thảo

3. Phạm Tấn Thành

 

 * Đơn vị bầu cứ số 16

1. Đỗ Thị Diệu Hạnh

2. Lê Thị Thanh Hương

3. Nguyễn Văn Tuân

4. Trần Nhật Quân

 

 * Đơn vị bầu cứ số 17

1. Phạm Văn Nam

2. Đoàn Vũ Hùng

 

 * Đơn vị bầu cứ số 18

1. Văn Thanh Gia

2. Mai Việt Trung

3. Phan Trường Sơn

4. La Văn Soi (La Văn Tấn - Chánh phối sư Ngọc Soi Thanh)

 

 * Đơn vị bầu cứ số 19

1. Huỳnh Thanh Xuân

2. Trần Văn Quyết

3. Lê Thị Vinh Hương