ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Chủ tịch 

Hồ Quốc Dũng 

 

 

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Phi Long

 

Phó Chủ tịch

Trần Châu

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tuấn Thanh

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021


1. Ch tch UBND tnh H Quc Dũng: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND tỉnh, thực hiện nhiệm yụ và quyền hạn quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, quân sự, biên phòng, công an, thanh tra, phòng cháy, chữa cháy, công tác tiếp dân, tôn giáo, ngân sách, đầu tư, công tác cải cách hành chính, an toàn giao thông, thi đua khen thưởng. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UB Mặt trận TQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan.

 

2. Các Phó Ch tch UBND tnh: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước HĐND tỉnh và UBND tỉnh, vừa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về phụ trách các lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

 

a) Phó Ch tch UBND tnh Nguyễn Phi LongTrực tiếp kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; phụ trách Khu kinh tế Nhơn Hội, KCN và các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, thông tin - truyền thông (trừ báo chí), ngoại vụ, tư pháp, thống kê, thi hành án dân sự; trực tiếp giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư; phụ trách các dự án đầu tư vào các ngành, lĩnh vực liên quan nêu trên. Phối hợp công tác với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

b) Phó Ch tch UBND tnh Trần ChâuPhụ trách các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, dân tộc - miền núi, phát triển quỹ đất, Hội đồng thẩm định giá đất, Chương trình 30a, Chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế HTX, biển Đông hải đảo, Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT; phụ trách các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các ngành, lĩnh vực liên quan nêu trên. Phối hợp công tác với Hội Nông dân, Liên minh các Họp tác xã và các hội quân chúng, nghê nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Phó Trưởng ban thường trực công tác phòng chông thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một sô lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

c) Phó Ch tch UBND tnh Nguyễn Tuấn ThanhPhụ trách các lĩnh vực: y tế, giáo dục - đào tạo, lao động, thương binh và xã hội, văn hóa - thể thao, du lịch, bảo hiểm Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định; phụ trách lĩnh vực báo chí và các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực nêu trên; theo dõi công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp công tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021


1. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ;

3. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế;

4. Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

5. Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính;

6. Ông Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

7. Ông Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh.

8. Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

9. Ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng.

10. Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

11. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch;

12. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải;

13. Ông Trần Quốc Lại, Trưởng ban Ban Dân tộc.

14. Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

15. Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp;

16. Ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công thương.

17. Ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.