UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH


 

 Chủ tịch

Nguyễn Thị Phong Vũ

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực

Nguyễn Xuân Vĩnh

 

Phó Chủ tịch

Hồ Sĩ Dũng

Phó Chủ tịch

Hồ Thị Kim Thu

 

 


VĂN PHÒNG, CÁC BAN TRỰC THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

 

I.  Ban Phong trào

 1. Võ Đồng Phong – Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813058

+ Email: bptmtbinhdinh@gmail.com


II.  Ban Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

1. Phan Đỗ Minh Thanh Anh – Trưởng ban 

+ Điện thoại:  (0256). 3813304

+ Email: vpmtbinhdinh@gmail.com


III.  Ban Dân chủ - Pháp luật

1. Trần Thanh Vân – Trưởng ban 

+ Điện thoại:  (0256). 3813528


 

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Địên thoại: (0256). 3813310 - Fax: (0256). 3813389

Email: vpmtbinhdinh@gmail.com