Danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018; Thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển công chức và tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018; Thông báo số 32/TB-HĐTDCC ngày 16/4/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh về việc chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018;

Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyểncông chức hành chính tỉnh năm 2018 như sau:

1. Tổng số thí sinh đăng ký chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 (đến hết thời hạn vào ngày 03/5/2019): Có 40 thí sinh. Cụ thể như sau:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển: 37 thí sinh (theo Phụ lục I).

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển: 03 thí sinh (theo Phụ lục II).

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, địa chỉ https://binhdinh.gov.vn, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ http://snv.binhdinh.gov.vn; niêm yết tại Sở Nội vụ (địa chỉ số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và niêm yết tại các cơ quan, địa phương có thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển.

Tải Thông báo đính kèm bên dưới./.

Tập tin đính kèm: