Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Duyên. Địa chỉ: Tổ 15, khu vực 3, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Xét đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Duyên (địa chỉ: Tổ 15, khu vực 3, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn).

I. Nội dung khiếu nại: Yêu cầu bồi thường theo loại đất ở và giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 23, tờ bản đồ số 44, diện tích 56,6m2 đất của hộ bà tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất dọc đường Hoa Lư nối dài.     

II. Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại:

Theo xác nhận của UBND phường Đống Đa về nguồn gốc đất của hộ bà Phạm Thị Bích Duyên như sau: Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 44, diện tích 56,6m2 đất nêu trên có nguồn gốc do ông Phạm Vĩnh Ngọc, bà Lê Thị Ngọc Ánh (cha, mẹ của bà Duyên) bồi trúc, xây dựng móng đá chẻ dọc theo mép sông Hà Thanh (vi phạm chỉ giới tiêu thoát lũ, đê điều) và cho bà Duyên sử dụng từ năm 2002. Năm 2011, bà Phạm Thị Bích Duyên xây dựng nhà ở bị UBND phường Đống Đa lập Biên bản vi phạm hành chính (xây dựng nhà trái phép) ngày 14/01/2011 (Biên bản lập đứng tên bà Lê Thị Ngọc Ánh) và có Quyết định số 12/QĐ-CTUBND ngày 15/01/2011 đình chỉ thi công xây dựng nhà đối với bà Lê Thị Ngọc Ánh; bà Ánh có Giấy cam kết với UBND phường Đống Đa khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng, gia đình bà chấp hành chủ trương và tự phá dỡ công trình. Ngày 28/01/2011, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 314/QĐ-CTUBND xử phạt vi phạm hành chính 12.500.000 đồng đối với bà Lê Thị Ngọc Ánh; đến ngày 23/11/2012, bà Ánh đã chấp hành và nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước. Trường hợp sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Bích Duyên không có Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định.

Trên cơ sở xác nhận của UBND phường Đống Đa, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tính toán bồi thường cây cối hoa màu trên đất 100% giá trị, bồi thường 56,6m2 đất theo loại đất nông nghiệp (đất bảo vệ công trình thủy lợi); không bồi thường vật kiến trúc trên đất (do bị lập Biên bản vi phạm hành chính) và không giao đất tái định cư cho hộ bà Phạm Thị Bích Duyên là đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua xem xét điều kiện, hoàn cảnh của bà Phạm Thị Bích Duyên có 04 nhân khẩu, sau khi bị thu hồi đất không còn chỗ ở nào khác; trên cơ sở đề xuất của Chánh Thanh tra tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh, UBND tỉnh đã đồng ý giao cho hộ bà Duyên 01 lô đất ở, thu tiền sử dụng đất theo giá sát với giá thị trường là đã có sự xem xét, phù hợp với quy định của pháp luật.

III. Kết luận:  Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ việc, kết quả đối thoại với gia đình bà Phạm Thị Bích Duyên ngày 15/7/2019; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Duyên, cho thấy:

Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 44, diện tích 56,6m2, bà Phạm Thị Bích Duyên khiếu nại là đất dọc theo mép sông Hà Thanh, nằm trong chỉ giới tiêu thoát lũ, đê điều; bà Phạm Thị Bích Duyên không có Giấy tờ về quyền sử dụng thửa đất nêu trên theo quy định; năm 2011, bà Phạm Thị Bích Duyên xây dựng nhà ở bị UBND phường Đống Đa lập Biên bản vi phạm hành chính. Do đó, việc bà Phạm Thị Bích Duyên yêu cầu bồi thường theo loại đất ở và giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 23, tờ bản đồ số 44, diện tích 56,6m2 đất cho hộ bà là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 483/TTT-P3 ngày 25/9/2018.

Theo Thông báo số 157/TB-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh.

Từ những nhận định và căn cứ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Duyên (địa chỉ: Tổ 15, khu vực 3, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn) tại đơn khiếu nại nêu trên.

Điều 2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức công bố và giao Quyết định này đến bà Phạm Thị Bích Duyên trong thời hạn 03 ngày (kể từ ngày ban hành Quyết định) để thi hành.

Điều 3. Trong thời hạn Luật định, bà Phạm Thị Bích Duyên không đồng ý với Quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Phạm Thị Bích Duyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 24/07/2019 của UBND tỉnh Bình Định.