Giải quyết khiếu nại của hộ ông Võ Quỳ. (Địa chỉ: thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) (lần đầu)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT -TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Xét nội dung khiếu nại của các hộ trong gia đình ông Võ Qùy (Địa chỉ: Ở thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát).

I. Nội dung khiếu nại:

Khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình ông do ảnh hưởng Dự án Quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát.

II. Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất:

Thửa đất số 72, tờ bản đồ số 8 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1998 với tổng diện tích 2.660m2 (có 200m2 đất ở và 2.460m2 đất vườn) nay thuộc thửa số 100, tờ bản đồ số 2-2017 với tổng diện tích thu hồi 3.020,7m2. Thời điểm xây dựng nhà ở trước năm 1993, đến năm 2006 nhà xuống cấp, sửa chữa lại trên diện tích nhà cũ. Phần diện tích tăng 360,7m2 (có 140m2 lấn chiếm đất công ích vào năm 2005 và 220,7m2 do sai số đo đạc). Hiện trạng trên thửa đất có 03 ngôi nhà, gồm: Nhà ông Võ Qùy ở trước năm 1993 và sửa chữa lại năm 2006, nhà của ông Võ Tấn Tám xây dựng năm 1999 và nhà của bà Nguyễn Thị Thu Loan xây dựng năm 2005.

III. Kết quả giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh:

Trên cơ sở xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của UBND xã Cát Tiến tại Văn bản số 86/UBND-ĐC ngày 15/11/2017 và số 22/UBND-ĐC ngày 23/4/2018, hộ ông Võ Quỳ được Ban Quản lý Dự án và Giải phóng Mặt bằng Khu Kinh tế tỉnh kiểm kê, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư được áp dụng chính sách bồi thường theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh; theo đó, các hộ trong gia đình ông Võ Quỳ được phê duyệt giá trị bồi thường tại Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 là  2.187.401.462 đồng, cụ thể:

* Hộ ông Võ Quỳ (chủ sử dụng thửa đất số 72,TBĐ số 8): 1.208.377.140đ:

* Hộ ông Võ Tấn Tám: Là hộ con ông Võ Quỳ, có nhà ở trên cùng thửa đất ông Quỳ, không đủ điều kiện bồi thường về đất, được tính bồi thường nhà và cây cối hoa màu trên đất 418.411.972đ (nhà cấp N6, VKT là 387.002.972đ, cây cối hoa màu 31.409.000đ).

* Hộ bà Nguyễn Thị Thu Loan: Là hộ con dâu ông Võ Quỳ, có nhà ở trên cùng thửa đất ông Quỳ, không đủ điều kiện bồi thường về đất; nhà xây dựng sau ngày 01/7/2004 không bồi thường theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 25, Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND, hộ chỉ được bồi thường cây cối hoa màu là 3.829.000đ.

- Bồi thường, hỗ trợ khác cho các hộ trong gia đình ông Võ Quỳ, gồm các khoản hỗ trợ: Hỗ trợ di chuyển nhà và tài sản cấp N5 cho hộ ông Võ Quỳ; chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho 03 hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; ổn định đời sống, nước sinh hoạt cho 18 nhân khẩu với số tiền là 556.783.350đ. Ngoài ra, nếu hộ ông Quỳ giao trả mặt bằng đúng thời gian quy định thì được thưởng tiến độ giao trả mặt bằng và hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định.

- Bố trí đất tái định cư: Các hộ trong gia đình ông Võ Quỳ được bố trí  05 lô đất với 850m2 tại Khu tái định cư Cát Tiến mới (Khu 2) với tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là 1.525.000.000 đồng; cụ thể:

+ Hộ ông Võ Quỳ - bà Nguyễn Thị Trúc là chủ hộ được bố trí lô số 02, diện tích 250 m2 tại phân khu I, đường số 7, lộ giới 10m theo đơn giá đất cụ thể 1.300.000 đồng/m2;

+ Các cặp vợ chồng (con của ông Võ Quỳ) gồm: Võ Thị Kim Châu + Lê Tấn Được, Võ Tấn Tám + Đặng Thị Mai, Võ Thị Loan Phượng + Trần Bá Tùng và bà Nguyễn Thị Thu Loan được bố trí các lô: 03, 04, 05 và 06 diện tích mỗi lô 150 m2 tại phân khu I, đường số 7, lộ giới 10m theo đơn giá đất sát giá thị trường là 2.000.000 đồng/m2.

Không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các hộ trong gia đình ông Võ Quỳ có đơn khiếu nại và đã được Ban Quản Lý Khu kinh tế tỉnh giải quyết, trả lời tại các Văn bản số 1533/BQL-BGPMB ngày 20/12/2018, số 03/BQL-BGPMB ngày 03/01/2019 và số 87/BQL-BGPMB ngày 23/01/2019, nhưng các hộ trong gia đình ông Võ Quỳ không thống nhất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đất tái định cư, đến nay chưa giao trả mặt bằng cho dự án.

Ngày 23/01/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có Văn bản số 07/BC-BQL về việc đề xuất giải quyết khiếu nại của trường hợp của các hộ trong gia đình ông Võ Quỳ, theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh.

IV. Kết quả kiểm tra, xác minh:

- Hộ ông Võ Quỳ yêu cầu bồi thường 2.660 m2 theo giá trị đất ở và tính bồi thường, hỗ trợ 140m2 đất chưa bồi thường:

 Theo hồ sơ địa chính được UBND xã xác nhận, hộ ông Võ Quỳ được Nhà nước giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài theo Nghị định 64-CP năm 1993 của Chính phủ, gồm các thửa: Thửa 298, 300,638 và 261 tờ bản đồ số 4 là đất 2 lúa với diện tích 2.500m2 và thửa 72, tờ bản đồ số 8 với diện tích 2.660m2 (200m2 đất ở, 2.460m2 đất vườn thừa, sử dụng lâu dài) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1998. Trên cơ sở đó được Ban QLDA&GPMB-KKT tỉnh thực hiện kiểm kê, áp giá tính bồi thường 200m2 đất ở và bồi thường và hỗ trợ 300m2 đất ở theo đơn giá đất ở; bồi thường theo đơn giá đất nông nghiệp 2.460m2 và 220,7m2 đất tăng thêm do sai số đo đạc so với diện tích được cấp sổ và phần diện tích 140m2 do hộ lấn chiếm đất công ích của UBND xã quản lý nên không được bồi thường. Do đó, căn cứ tại Điểm b và đ, Khoản 1, Điều 15, QĐ 37/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh để áp dụng bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ ông Quỳ là đúng quy định, nên việc khiếu nại của hộ ông Võ Quỳ là không có cơ sở xem xét.

- Hộ ông Võ Qùy và ông Võ Tấn Tám yêu cầu tính bồi thường cấp nhà N5, hỗ trợ di chuyển tài sản cho hộ ông Võ Tấn Tám và một số hạng mục liên quan; Tính bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và hỗ trợ di chuyển tài sản cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Loan:

Theo phương án bồi thường phê duyệt tại Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh thì các hạng mục nhà cửa, vật kiên trúc khác trên đất được Ban QLDA&GPMB-KKT tỉnh thực hiện chính sách bồi thường theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND và áp dụng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc theo Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh để áp giá theo đúng cấp nhà, cấp công trình và nhân với hệ số hỗ trợ (=1) là đúng quy định, cụ thể: Hộ ông Quỳ đã được áp giá theo cấp nhà N5 và hộ ông Võ Tấn Tám theo cấp nhà N6 và được tính bồi thường, hỗ trợ 100% đối với nhà cửa, vật kiến trúc. Đối với hộ bà Nguyễn Thị Thu Loan xây dựng nhà trên cùng thửa đất của ông Võ Quỳ, thời điểm xây dựng được UBND xã xác nhận sau ngày 01/7/2004 nên không được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điểm c Khoản 4, Điều 25, QĐ 37/2015/QĐ-UBND. Ngoài ra, hộ bà Loan và hộ ông Tám không bồi thường di chuyển tài sản theo quy định tại Điều 30 Quyết định 37/2015, vì bồi thường di chuyển tài sản chỉ áp dụng cho hộ có đất bị thu hồi là hộ ông Võ Qùy. Như vậy, nội dung này các hộ khiếu nại là không có cơ sở xem xét.

- Hộ bà Trần Thị Thanh Thúy (con dâu ông Quỳ) đề nghị giao cho 01 lô đất tái định cư và hộ ông Võ Tấn Tám xin mua thêm 01 lô đất tại khu tái định cư để làm nghề mộc; Xem xét lại đơn giá đất tái định cư quá cao so với đơn giá tính bồi thường đất ở bị thu hồi và bố trí đất tái định cư mỗi lô đủ 200m2 tại Khu tái định cư thôn Phương Phi, xã Cát Tiến:

Xét hộ ông Võ Quỳ bị giải tỏa trắng, ông là chủ hộ sử dụng đất đủ điều kiện bồi thường đất ở; tại thời điểm thực hiện dự án trong hộ gia đình ông có 04 cặp vợ chồng sống chung trong hộ, theo quy định được bố trí 04 lô đất tái định cư cho 04 hộ (hộ ông Võ Quỳ, hộ Võ Thị Kim Châu, hộ Võ Tấn Tám, hộ Võ Thị Loan Phượng). Ngoài ra, xét hộ bà Nguyễn Thị Thu Loan (con dâu ông Quỳ có 05 nhân khẩu) là hộ xây dựng nhà (sau ngày 01/7/2004 không được bồi thường) trên cùng thửa đất bị thu hồi, xét không còn chỗ ở nào khác nên được giao 01 lô đất tái định cư theo sát giá thị trường. Như vậy, việc thực hiện chính sách tái định cư cho các hộ trong gia đình ông Võ Quỳ được áp dụng tại Khoản 1 và 2, Điều 42, Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 21/11/2015, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt tại Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 và đơn giá đất tái định cư quy định tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh áp dụng cho dự án là đúng quy định. Do đó, trường hợp hộ bà Trần Thị Thanh Thúy (con dâu ông Quỳ) bà không có nhà ở riêng trên cùng thửa đất bị thu hồi và hiện đang sống chung với hộ cha mẹ là ông Võ Quỳ và bà Nguyễn Thị Trúc nên không thuộc đối tượng xét giao đất tái định cư là đúng quy định và đối với trường hợp hộ ông Võ Tấn Tám xin mua thêm 01 lô đất tại khu tái định cư để kinh doanh làm nghề mộc là không đúng quy định và không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại khu tái định cư.

Ngoài ra các hộ trong gia đình ông Võ Quỳ yêu cầu bố trí đất tái định cư mỗi lô đủ 200m2 tại Khu tái định cư thôn Phương Phi, xã Cát Tiến: Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 42, Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh quy định: “Diện tích giao đất ở cho mỗi lô đất tái định cư, vị trí đất ở cụ thể trong khu tái định cư theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều này do Hội đồng bồi thường và tái định cư của dự án xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với quỹ đất tái định cư của dự án, thiết kế phân lô đất, mức độ diện tích đất ở bị thu hồi, vị trí thuận lợi của đất ở bị thu hồi của các các hộ gia đình”. Do đó, nội dung này các hộ trong gia đình ông Võ Quỳ đề nghị là không có cơ sở xem xét.

- Yêu cầu hỗ trợ về chính sách đối với người ngoài độ tuổi lao động cho vợ chồng ông Quỳ: 

Về khoản hỗ trợ cho hộ gia đình có người quá tuổi lao động (nam 61 tuổi trở lên, nữ 56 tuổi trở lên) nhưng không có lương hưu hoặc không được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên … được quy định Khoản 6, Điều 40, Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 21/11/2015 của UBND tỉnh thì được hỗ trợ 15kg gạo/tháng/người trong 36 tháng. Nhưng đối với trường hợp vợ chồng ông Võ Quỳ được UBND xã xác nhận là người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo quy định thì không thuộc đối tượng được hưởng khoản hỗ trợ người quá tuổi lao động khi nhà nước thu hồi đất phải di dời chỗ ở; Do đó, ông Võ Qùy khiếu nại là không có cơ sở xem xét.

III. Kết luận:

Qua xem xét nội dung khiếu nại, kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất và hồ sơ bồi thường; kết quả đối thoại với hộ ông Võ Quỳ, kết luận: Việc các ông, bà trong hộ gia đình ông Võ Quỳ, gồm: Hộ Võ Quỳ, Võ Tấn Tám, Võ Thị Kim Châu, Võ Thị Loan Phượng, Nguyễn Thị Thu Loan và Trần Thị Thanh Thúy, khiếu nại: Yêu cầu bồi thường 2.660 m2 theo giá trị đất ở và tính bồi thường, hỗ trợ 140m2 đất chưa bồi thường; Tính bồi thường cấp nhà N5 và một số hạng mục liên quan cho hộ ông Võ Qùy và ông Võ Tấn Tám; bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc cho bà Nguyễn Thị Thu Loan và bồi thường, hỗ trợ di chuyển tài sản cho hộ ông Tám và bà Loan; Xét giao đất tái định cư cho bà Trần Thị Thanh Thúy (con dâu ông Quỳ) 01 lô đất tái định cư và xin mua thêm 01 lô đất tại khu tái định cư cho hộ ông Võ Tấn Tám để làm nghề mộc; Xem xét lại đơn giá đất tái định cư quá cao so với đơn giá tính bồi thường đất ở bị thu hồi và bố trí đất tái định cư mỗi lô đủ 200m2 tại Khu tái định cư thôn Phương Phi, xã Cát Tiến; Tính hỗ trợ về chính sách đối với người ngoài độ tuổi lao động cho vợ chồng ông Quỳ là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Vì, Ban quản lý Dự án và Giải phóng Mặt bằng Khu kinh tế đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Võ Quỳ là đúng theo quy định của pháp luật và chính sách của UBND tỉnh tại thời điểm.

Từ những cơ sở nêu trên và xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 308/TTT-P3 ngày 10/6/2019 và Văn bản số 370/TTT-P3 ngày 09/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Võ Quỳ (ở thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát).

Điều 2. Giao UBND huyện Phù Cát tổ chức công bố và giao Quyết định này đến ông Võ Quỳ trong thời hạn 03 ngày (kể từ ngày ban hành Quyết định) để thi hành.

Điều 3. Ông Võ Quỳ không đồng ý với quyết định này, có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Võ Quỳ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Theo Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định.