Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thông. (Địa chỉ: Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) (lần đầu)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT -TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Xét đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thông (Địa chỉ: Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát).

I. Nội dung:

Khiếu nại yêu cầu bồi thường giá đất nông nghiệp bằng 50% giá đất ở theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh có lợi hơn; xem xét lại đơn giá tính nhà cửa vật kiến trúc chưa nhân hệ số hỗ trợ; đơn giá đất tái định cư chưa phù hợp với đơn giá giá đất công bố hàng năm; bố trí đất tái định cư chưa tương xứng với vị trí đất thu hồi và bán hỗ trợ 01 lô đất tái định cư cho con của ông chưa lập gia đình do Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình ông để thực hiện Dự án Quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát.

II. Kết quả giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh:

Ngày 20/12/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có Văn bản số 1536/BQL-BGPMB trả lời cho ông Nguyễn Đức Thông (địa chỉ: Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát), theo đó: Các nội dung ông Thông khiếu nại là không có cơ sở xem xét, vì việc thực hiện chính sách, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được áp dụng cho hộ ông là đúng quy định.

III. Kết quả kiểm tra, xác minh:

Không đồng ý với kết quả giải quyết nêu trên của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ông Nguyễn Đức Thông gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát hồ sơ, báo cáo đề xuất; đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản 3377/UBND-TD ngày 17/6/2019 ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Đức Thông, kết quả như sau:

1. Về nội dung yêu cầu bồi thường giá đất nông nghiệp bằng 50% giá đất ở theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh trước đây là không có cơ sở xem xét, vì:

Xét tại thời điểm thực hiện Dự án, Ban Quản lý Dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh tính bồi thường, hỗ trợ 192,9m2 đất vườn cho hộ ông Nguyễn Đức Thông được áp dụng tại điểm đ, Khoản 1, Điều 15, Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh là đúng quy định, Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của tỉnh trước đây đã hết hiệu lực, theo quy định không hồi tố.

2. Về nội dung yêu cầu xem xét lại đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc không nhân hệ số hỗ trợ là không có cơ sở xem xét, vì:

Các hạng mục nhà cửa, vật kiến trúc khác trên đất được Ban Quản lý Dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh thực hiện chính sách bồi thường theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND và áp dụng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc theo Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh để áp giá theo đúng cấp nhà, cấp công trình và nhân với hệ số hỗ trợ (=1). Theo đó, hộ đã được tính bồi thường, hỗ trợ 100% đối với nhà cửa, vật kiến trúc là đúng quy định.

3. Về nội dung yêu cầu xem xét lại đơn giá đất tái định cư là chưa phù hợp với bảng giá đất của UBND tỉnh, bố trí đất tái định cư tại khu H hoặc khu A (Khu tái định cư vùng sạt lỡ ven biển Trung Lương, xã Cát Tiến) và bán hỗ trợ 01 lô đất tái định cư cho 01 người con của ông chưa lập gia đình là không có cơ sở xem xét, vì:

Xét hộ ông Nguyễn Đức Thông bị giải tỏa trắng, hộ đủ điều kiện bồi thường đất ở. Do đó, căn cứ tại Khoản 1 và 2, Điều 42, Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 21/11/2015 và được phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh: Theo đó, tại thời điểm thực hiện dự án hộ gia đình ông có 03 cặp vợ chồng được giao 03 lô đất tái định cư và đơn giá tính tiền sử dụng đất hộ phải nộp thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh áp dụng cho dự án là đúng quy định.

IV. Kết luận:

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ bồi thường, kết quả tổ chức đối thoại với hộ ông Nguyễn Đức Thông ngày 25/7/2019; đối chiếu với chính sách bồi thường, hỗ trợ của tỉnh, kết luận:

 Việc ông Nguyễn Đức Thông khiếu nại yêu cầu bồi thường giá đất nông nghiệp bằng 50% giá đất ở theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh có lợi hơn; xem xét lại đơn giá tính nhà cửa vật kiến trúc chưa nhân hệ số hỗ trợ; đơn giá đất tái định cư chưa phù hợp với đơn giá giá đất công bố hàng năm; bố trí đất tái định cư chưa tương xứng với vị trí đất thu hồi và bán hỗ trợ 01 lô đất tái định cư cho 01 người con của ông chưa lập gia đình là không có cơ sở xem xét, giải quyết; vì, UBND tỉnh đã áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông là đúng quy định của pháp luật.

          Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 302/TTT-P3 ngày 04/6/2019 và Văn bản số 411/TTT-P3 ngày 30/7/2019,

Từ những nhận định và căn cứ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thông (địa chỉ: Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát).

Điều 2. UBND huyện Phù Cát tổ chức công bố và giao Quyết định này đến ông Nguyễn Đức Thông trong thời hạn 03 ngày (kể từ ngày ban hành Quyết định) để thi hành.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Thông không đồng ý với Quyết định này, có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Đức Thông, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm: