Giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Công Luận. Địa chỉ: thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ (lần hai)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

          Xét đơn khiếu nại của ông Đỗ Công Luận (địa chỉ: Thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ).  

I. Nội dung khiếu nại: Việc UBND thị trấn Bình Dương tổ chức đấu giá quyền sử dụng diện tích đất thừa sau khi thu hồi để làm Trường Mẫu giáo Trung tâm và đường giao thông (có nguồn gốc do ông khai hoang năm 1991, tục danh Gò Vĩnh để trồng cây ăn quả) nhưng không cho gia đình ông biết để tham gia đấu giá và việc ông yêu cầu trả diện tích này cho ông sử dụng và nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

II. Kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ:

Ngày 02/5/2019, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ ban hành Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại ông Đỗ Công Luận ở thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, với nội dung: “Không công nhận nội dung đơn của ông Đỗ Công Luận, ở thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, khiếu nại công văn số 134/UBND-TTr ngày 01/3/2018 của UBND huyện Phù Mỹ về việc trả lời đơn cứu xét của ông Đỗ Công Luận. Vì diện tích đất của ông Đỗ Công Luận có đơn xin cứu xét nay thuộc lô số 5 diện tích 102m2 và lô số 6 diện tích 102m2, tờ bản đồ số 36 (theo hồ sơ đấu giá). Vào năm 2012, thực hiện mở rộng trường Mẫu giáo Trung tâm và đường giao thông phía Nam trường mẫu giáo, diện tích nói trên bị ảnh hưởng, ông Đỗ Công Luận đã được bồi thường và thống nhất nhận số tiền 42.605.300 đồng. Khi thực hiện mở rộng Trường Mẫu giáo Trung tâm và đường giao thông phía Nam trường mẫu giáo, diện tích đất thừa còn lại do UBND thị trấn Bình Dương quản lý. Năm 2016, UBND thị trấn Bình Dương đưa vào kế hoạch sử dụng đất và được phân thành 02 lô (lô số 5 diện tích 102m2 và lô số 6 diện tích 102m2) để đấu giá quyền sử dụng đất. Trước khi tổ chức đấu giá, UBND thị trấn Bình Dương niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị trấn và thông báo liên tục trên đài Truyền thanh (Thông báo số 28/TB-UBND ngày 17/6/2016 và Thông báo số 33/TB-UBND ngày 01/8/2016). Ngày 11/8/2016, UBND thị trấn Bình Dương cùng với Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định và Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Phù Mỹ tổ chức bán đấu giá công khai quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất nói trên là đúng theo quy định của pháp luật.

 Ông Đỗ Công Luận có đơn xin cứu xét xin lại lô số 5 diện tích 102m2 và lô số 6 diện tích 102m2, đều thuộc tờ bản đồ số 36 và thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng theo quy định của pháp luật. UBND huyện Phù Mỹ ban hành Công văn số 134/UBND-TTr ngày 01/3/2018 trả lời đơn của ông Đỗ Công Luận là đúng theo quy định”.

III. Kết quả kiểm tra, xác minh:

Không đồng ý với kết quả giải quyết nêu trên của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, ông Đỗ Công Luận gởi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ, báo cáo đề xuất; đồng thời, ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với ông Đỗ Công Luận, kết quả như sau:

Theo Sổ Mục kê của xã Mỹ Lợi (quyển số 5) được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 07/12/1998 và tại tờ bản đồ địa chính số 24 thì đất ông Đỗ Công Luận khiếu nại thuộc thửa đất số 85 loại đất LNK (trồng cây lâu năm khác) do UBND xã Mỹ Lợi quản lý (nay là UBND thị trấn Bình Dương). Theo ông Đỗ Công Luận trình bày: Do thửa đất này nằm liền kề nhà ông nên năm 1991 ông đã khai hoang để trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc.

Năm 2012, UBND thị trấn Bình Dương quy hoạch thửa đất số 85, tờ bản đồ số 24 để mở rộng Trường Mẫu giáo Trung tâm và mở đường giao thông phía Nam trường mẫu giáo; trong đó, có khoảng 1.280m2 đất trồng cây của ông Đỗ Công Luận bị ảnh hưởng, thu hồi để xây dựng các công trình trên. UBND huyện Phù Mỹ ban hành Quyết định số 5865/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Đỗ Công Luận số tiền 42.605.400đồng (38.765.300đồng tiền bồi thường về cây cối hoa màu, vật kiến trúc trên đất và 3.840.000đồng tiền hỗ trợ về đất), ông Luận đã nhận số tiền này.

 Sau khi xây dựng các công trình Trường Mẫu giáo Trung tâm và mở đường giao thông phía Nam trường mẫu giáo, diện tích đất thừa còn lại được UBND thị trấn Bình Dương đưa vào kế hoạch sử dụng đất Khu dân cư năm 2016, đã chia thành 2 lô đất ở (lô số 5 và lô số 6) để bán đấu giá quyền sử dụng đất cho người có nhu cầu. Kế hoạch sử dụng đất nêu trên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 28/4/2016.

Ngày 20/7/2016, UBND huyện Phù Mỹ ban hành Quyết định số 5075/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu quy hoạch dân cư thị trấn Bình Dương, trong đó có lô số 5 và lô số 6, tờ bản đồ số 36 diện tích 90m2/lô với giá khởi điểm 990.000đồng/m2. Trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thị trấn Bình Dương đã ra Thông báo số 28/TB-UBND ngày 17/6/2016 và Thông báo số 33/TB-UBND ngày 01/8/2016 thông báo trên Đài truyền thanh thị trấn để các tổ chức, cá nhân biết, tham gia đấu giá. Đến ngày 11/8/2016, UBND thị trấn Bình Dương phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Mỹ và Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định tổ chức đấu giá công khai quyền sử dụng đất các lô đất trên theo thủ tục, trình tự quy định của pháp luật.

IV. Kết luận: Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ quản lý đất đai; kết quả tổ chức đối thoại với hộ ông Đỗ Công Luận ngày 13/9/2019, kết luận:

Việc ông Đỗ Công Luận làm Đơn xin cứu xét, sau đó khiếu nại việc UBND thị trấn Bình Dương tổ chức đấu giá quyền sử dụng diện tích đất thừa sau khi thu hồi để làm Trường Mẫu giáo Trung tâm và đường giao thong phía Nam trường mẫu giáo nhưng không cho gia đình ông biết để tham gia đấu giá và việc ông yêu cầu trả diện tích này cho ông sử dụng và nộp tiền sử dụng đất theo quy định là không có cơ sở và không có căn cứ pháp luật, vì: Thửa đất ông Đỗ Công Luận khiếu nại do Nhà nước quản lý, ông Luận tự ý lấn chiếm, sử dụng để trồng cây; năm 2012, khi thu hồi làm Trường mẫu giáo Trung tâm và đường giao thông phía Nam trường mẫu giáo, Nhà nước đã tính toán bồi thường, hỗ trợ cho ông đúng quy định của pháp luật (qua làm việc, ông Luận không khiếu nại về việc này). Việc gia đình ông Luận không nhận được thông báo để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất không phải là căn cứ để ông đòi lại đất.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 148/BC-STNMT ngày 18/9/2019.

Từ những nhận định và căn cứ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Đỗ Công Luận (địa chỉ: Thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) tại đơn khiếu nại nêu trên.

Công nhận Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối ông Đỗ Công Luận là đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao UBND huyện Phù Mỹ tổ chức công bố và giao Quyết định này đến ông Đỗ Công Luận trong thời hạn 07 ngày (kể từ ngày ban hành Quyết định) để thi hành.

Điều 3. Trong thời hạn Luật định, ông Đỗ Công Luận không đồng ý với Quyết định này có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Đỗ Công Luận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm: