Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án Đê sông Hà Thanh

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 04/10/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Tại Thông báo số 240/TB-UBND, ngày 09/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận về vấn đề này.

1. Dự án Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước có quy mô đầu tư xây dựng 3.533m, với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương để thực hiện. Tuy nhiên, đến nay Trung ương mới hỗ trợ 40 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương 2018 và không có kế hoạch hỗ trợ nguồn kinh phí còn lại. Do công tác bồi thường, GPMB tuyến đê có khối lượng lớn, với nguồn kính phí Trung ương đã hỗ trợ không đảm bảo để thực hiện hoàn thành đồng bộ tuyến đê theo thiết kế để mang lại hiệu quả của dự án, chưa giải quyết được việc tiêu thoát lũ của dòng sông cũng như tiêu úng bên trong đê, đồ án thiết kế còn hạn chế, không phù hợp khi xây dựng đập dâng Hà Thanh và hoàn chỉnh tổng thể bảo vệ bờ về sau. Do vậy, tạm dừng triển khai tuyến đê đoạn này đến khi có đủ điều kiện về vốn để thực hiện đồng bộ dự án trên cơ sở tổng thể của dòng sông từ công tác bồi thường, GPMB đến việc đầu tư xây dựng công trình đảm bảo thoát lũ thông suốt và đạt được mục tiêu theo quy hoạch đã đề ra.

2. Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn Trung ương đã bố trí cho dự án, Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5458/UBND-KT ngày 13/9/2019, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2019.

Kim Loan