Công văn số 1877/CT-TTHT ngày 14/10/2019 của Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời Công ty TNHH Năng lượng sinh học Tín Nhân về lập bảng kê khi mua hàng hóa không có hóa đơn

Tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: