Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn

 

Số hồ sơ:

T-BDI-131468-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoach và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

1. Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi

2.

Bước

2

Nhà đầu tư hoặc người đại diện (có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn.

Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:

-    Nếu hồ sơ hợp lệ thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

-    Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư kê khai lại.

3.

Bước 3:

UBND cấp tỉnh cấp lại giấy chứng nhận đầu tư

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp

2.

2. Dự thảo Điều lệ Công ty

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp

Quyết định số 1088/2006/QĐ-B...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

1. 1. Không thay đổi nội dung cám kết về chuyển giao không bồi hoàn đối với dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động)

2.    Kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án đầu tư liên quan đến tài sản đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động)

3.    Trường hợp thay đổi các nội dung liên quan đến việc chuyển giao không bồi hoàn thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận(Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(3)

Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Luật Đầu tư

Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam.

 

   Thời tiết