Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Số hồ sơ:

T-BDI-121073-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Quản lý tài sản nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chuyển tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Khi có tài sản điều chuyển đơn vị sử dụng tài sản hoặc đơn vị quản lý tài sản phải lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, gửi cho Sở Tài chính theo quy định.

2.

Bước 2

 

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh quyết định việc điều chuyển tài sản nhà nước.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản

2.

+ Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản;

3.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan;

4.

+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển.

Số bộ hồ sơ: không rõ

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện

 

TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết