Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện


Số hồ sơ:

T-BDI-130295-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Các Sở, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

2.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Nội vụ Bình Định tại số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn.

-    Nếu hồ sơ đầy đủ, đương sự nhận biên nhận và phiếu hẹn.

-    Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.

-    Thơi gian tiếp nhân hô sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

3.

Bước 3

Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố có liên quan trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

4.

Bước 4

Trả kết quả trả lời tại Bộ phận một cửa, Sở Nội vụ Bình Định (hoặc qua đường Bưu điện

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị đổi tên quỹ;

2.

Nghị quyết của Hội đồng quản lý về việc đổi tên quỹ;

3.

Dự thảo Điều lệ quỹ với các nội dung chính gồm:

+ Tên gọi của quỹ.

+ Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và địa bàn hoạt động của quỹ.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của quỹ.

+ Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc và các chức vụ lãnh đạo khác.

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ.

+ Nguyên tắc vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ.

+ Những quy định về tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính.

+ Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động của quỹ.

+ Điều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ.

Số bộ hồ sơ: 1 bộ

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Nghị định của Chính phủ số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2007 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

Thông tư của Bộ Nội vụ số 09/2008/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

   Thời tiết