Đăng ký chấm dứt giám hộ.

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời gian nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký chấm dứt giám hộ 5.000 đồng/trường hợp.  Quyết định 24/2007/QĐ-UB ngày 15/8/2007của UBND tỉnh Bình Định Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân có yêu cầu đăng ký chấm dứt việc giám hộ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các phường, xã, thị trấn vào các buổi làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận sẽ giao giấy biên nhận cho công dân.
Cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch xét thấy yêu cầu việc chấm dứt giám hộ là phù hợp với qui định của pháp luật và không có tranh chấp thì ghi vào quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ trình lên Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn ký quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ cho công dân.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Tờ khai chấm dứt việc giám hộ (theo mẫu quy định);

2

Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục thì phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ;

3

Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ:
+ Giấy khai sinh; giấy chứng tử trong trường hợp người được giám hộ chết …;
+ Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu …

4

Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ cũ;

Số bộ hồ sơ                    01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/03/2006 của Bộ Tư pháp về ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

+ Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
+ Người được giám hộ chết;
+ Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;
+ Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.

 Không


   Thời tiết