Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ.

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời gian nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký giám hộ 5.000 đồng/trường hợp.  Quyết định 24/2007/QĐ-UB ngày 15/8/2007của UBND tỉnh Bình Định Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Trường hợp người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ củ và đăng ký việc giám hộ mới theo qui định về đăng ký việc giám hộ
Công dân có yêu cầu đăng ký thay đổi việc giám hộ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các phường, xã, thị trấn vào các buổi làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của UBND phường, xã, thị trấn tiếp nhận giải quyết cho công dân.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của UBND phường, xã, thị trấn hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Giấy cử giám hộ (theo mẫu quy định)

2

Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập Danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ.

3

Xuất trình Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người được giám hộ,…

4

Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ cũ;

Số bộ hồ sơ                    01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Giấy cử người giám hộ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/03/2006 của Bộ Tư pháp về ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Khi đăng ký việc giám hộ giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải cùng ký vào giấy cử giám hộ;
- Khi đăng ký giám hộ người cử giám hộ và được cử làm giám hộ phải có mặt.
- Các bên phải làm thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ cũ.

 Không


   Thời tiết