Tư vấn pháp luật.

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày, nếu cần phải xác minh thì thời hạn không quá 01 ngày.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không không không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Tư vấn pháp luật

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Những đối tượng thuộc diện trợ giúp miễn phí được quy định theo luật trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu Tư vấn pháp luật; phải cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ viêc liên quan đến nội dung cần tư vấn và ghi vào phiếu nhu cầu trợ giúp pháp lý cụ thể nội dung cần tư vấn nộp tại phòng Tư pháp của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ Tư pháp xem xét nội dung và các tài liệu liên quan, vận dụng các quy định của pháp luật liên quan để tư vấn cho công dân.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Phiếu yêu cầu trợ giúp pháp lý

2

Xuất trình các loại giấy tờ:
+ Sổ hộ khẩu
+ Chứng minh nhân dân

Số bộ hồ sơ                   01bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

Không


   Thời tiết