Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (có giấy tờ).

Thông tin

Lĩnh vực

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần xác minh thì thời gian kéo dài không quá 5 ngày làm việc).

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận: 10.000 đồng/hồ sơ không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đầy đủ thủ tục nhận /không đủ thủ tục đề nghị hộ gia đình hoặc cá nhân bổ sung).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần

Bước 3:

 Cá nhân đến nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn và nộp lệ phí.
*Thời gian giao trả: Các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)

2

- Bản sao CMND của người yêu cầu xác nhận

3

- Bản sao hộ khẩu của người yêu cầu xác nhận

4

- Các giấy tờ có liên quan để thực hiện việc xác nhận theo quy định tại khoản 1, 2 ,5 Điều 50 Luật đất đai năm 2003.
Khoản1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.
+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất: Giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được UBND thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.
+ Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;
+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
Khoản 2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có 1 trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan nhưng đến trước ngày luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
Khoản 5. Hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giaỉ quyết tranh chấp đất đai của cơ nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Số bộ hồ sơ                   01bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

Không


   Thời tiết