Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (trường hợp không có giấy tờ).

Thông tin

Lĩnh vực

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần xác minh thì thời gian kéo dài không quá 5 ngày làm việc).

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận: 10.000 đồng/hồ sơ không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần

Bước 2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đầy đủ thủ tục nhận /không đủ thủ tục đề nghị hộ gia đình hoặc cá nhân bổ sung).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần

Bước 3:

UBND xã, phường, thị trấn tiến hành thành lập hội đồng để họp xét.

Bước 4:

Công dân đến Văn phòng một cửa nhận kết quả. Thời gian giao trả: Các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)

2

- Đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất tại địa bàn.

3

- Bản chính biên lai nộp thuế nhà đất hàng năm (từ quý 4 năm 1992 đến nay)

4

- Các giấy tờ có liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc đất (nếu có).

Số bộ hồ sơ                   01bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

Không


   Thời tiết