Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu .

Thông tin

Lĩnh vực

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận: 10.000 đồng/hồ sơ không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận đơn xin thuê đất nông nghiệp

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đầy đủ thủ tục nhận /không đủ thủ tục đề nghị hộ gia đình hoặc cá nhân bổ sung).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần

Bước 3:

Cá nhân đến nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn và nộp lệ phí.
Thời gian giao trả: Các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu (mẫu do công an cung cấp).

2

- Bản sao CMND của người yêu cầu xác nhận

3

- Các giấy tờ khác có liên quan để thực hiện việc xác nhận(theo Khoản 1,2 Điều 50 Luật Đất Đai năm 2003).

Số bộ hồ sơ                   01bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu.

Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

Không


   Thời tiết