Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã (áp dụng tại các xã, thị trấn được UBND các hụyện, thành phố phân cấp).

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND các thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng 10.000 đồng/giấy phép Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép
Gia hạn giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận 1 cửa UBND các xã, thị trấn, lấy phiếu biên nhận có ghi rõ ngày nhận và ngày hẹn trả kết quả.

Bước 2:

Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ cho cán bộ Địa chính - Xây dựng xem xét, giải quyết.

Bước 3:

Cán bộ Địa chính - Xây dựng tham mưu cho UBND xã, thị trấn tiến hành gia hạn giấy phép xây dựng, sau đó chuyển lại cho Bộ phận 1 cửa.

Bước 4:

Cá nhân nộp phí và nhận Giấy phép xây dựng tại Bộ phận 1 cửa UBND các xã, thị trấn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng

2

Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

Số bộ hồ sơ                   03 bộ. (01 bộ gốc + 02 bộ chứng thực)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không

Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

Không


   Thời tiết