Điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng nhà ở (áp dụng tại các xã, phường, thị trấn được UBND các hụyện, thành phố phân cấp).

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND xã, phường, thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận 1 cửa UBND các thị trấn, lấy phiếu biên nhận có ghi rõ ngày nhận và ngày hẹn trả kết quả.

Bước 2:

Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ cho cán bộ Địa chính - Xây dựng xem xét, giải quyết.

Bước 3:

Cán bộ Địa chính - Xây dựng tham mưu cho UBND thị trấn tiến hành cấp giấy phép xây dựng, sau đó chuyển lại cho Bộ phận 1 cửa.

Bước 4:

Cá nhân nộp phí và nhận Giấy phép xây dựng tại Bộ phận 1 cửa UBND các thị trấn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (tự viết)

2

- Bản chính và hồ sơ giấy phép xây dựng đã được cấp.

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


   Thời tiết