Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng đối với những trường hoạp đang tạm trú tại địa phương.

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận tờ khai

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm thủ tục hồ sơ nộp cho UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2:

UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố.

Bước 3:

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bước 4:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định, chuyển Quyết định về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

2

Bản sao giấy khai sinh.

Số bộ hồ sơ                   02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD) Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


   Thời tiết