Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ.

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Thân nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Bước 2:

UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú họp quân dân chính làm biên bản, lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố.

Bước 3:

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách trình huyện uỷ, Uỷ ban họp xét cấp giấy chứng nhận hy sinh, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bước 4:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ trình Bộ Lao động – TB&XH xem xét trình Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công. Sau khi Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp cho thân nhân liệt sỹ.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Giấy báo tử do đơn vị có thẩm quyền cấp.

2

Đơn đề nghị

Số bộ hồ sơ                   02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


   Thời tiết