Xác nhận đơn của thân nhân người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công".

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND xã phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày hoàn chỉnh lập thủ tục gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (Cục Thương binh Liệt sĩ và Người có công) để tổng hợp, trình Chính phủ cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Thân nhân của liệt sỹ viết đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công và đến nộp tại UBND xã, phường, thị trấn .

Bước 2:

UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra lập danh sách đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công gởi Phòng Lao động – TB&XH huyện.

Bước 3:

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bước 4:

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, lập danh sách, viết Bằng “Tổ quốc ghi công” kèm Tờ trình gửi về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Cục Thương binh Liệt sĩ và Người có công) để tổng hợp, trình cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công kèm theo bản sao bằng Tổ quốc ghi công (nếu có)

Số bộ hồ sơ                   02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết