Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sỹ.

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận đơn

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Thân nhân liệt sỹ làm đơn xin đi thăm viếng mộ liệt sỹ (căn cứ vào giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ) đến nộp tại UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2:

Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi thân nhân liệt sỹ cư trú xác nhận

Bước 3:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú cấp giấy giới thiệu cho thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sỹ.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sỹ đang cư trú hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ.

2

Giấy đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

Số bộ hồ sơ                   02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Giấy đề nghị thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ  Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết