Xác nhận bản khai đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” .

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận bản khai

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ (nếu người có công đã từ trần) lập thủ tục hồ sơ

Bước 2:

UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú họp quân dân chính làm biên bản, lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố.

Bước 3:

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra trình UBND tỉnh
Bước 5: UBND tỉnh có Tờ trình gửi Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước trình Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng
Bước 6: Sau khi được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng, Sở Lao động – TB&XH thực hiện chế độ theo quy định.
Bước 7: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức và thực hiện chế độ.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Không

Số bộ hồ sơ                   05 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


   Thời tiết