Điều chỉnh mức trợ cấp; chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng và sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

UBND xã có văn bản gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội về sự thay đổi hoàn cảnh, độ tuổi, mức độ tàn tật…..

Bước 2:

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét trình UBND huyện ký Quyết định điều chỉnh hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp..

Bước 3:

Khi Huyện ra quyết định gửi về xã, xã sẽ mời đối tượng đến nhận quyết định.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Danh sách đối tượng đề nghị điều chỉnh, chấm dứt

2

Biên bản họp thôn (nếu có);

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


   Thời tiết