Tiếp nhận hồ sơ đối tượng xã hội chuyển từ địa phương khác đến .

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
Xác nhận theo đơn đề nghị của đối tượng

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

UBND xã có văn bản gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội về sự thay đổi hoàn cảnh, độ tuổi, mức độ tàn tật…..

Bước 2:

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét trình UBND huyện ký Quyết định điều chỉnh hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp..

Bước 3:

Khi Huyện ra quyết định gửi về xã, xã sẽ mời đối tượng đến nhận quyết định.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp

2

Bản Sơ yếu lý lịch của đối tượng;

3

Sổ hộ khẩu gia đình đối tượng

Số bộ hồ sơ                   02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


   Thời tiết