Tổ chức lễ hội dân gian không phải xin giấy phép.

Thông tin

Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Được thực hiện ngay trong ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn kéo dài không quá 03 ngày.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận đơn

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, nhóm cộng đồng dân cư tổ chức lễ hội gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/ xã/ thị trấn vào các buổi làm việc trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ văn phòng kiểm tra các giấy tờ, văn bản, nếu đầy đủ, đúng thực tế, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật. Nếu xét thấy không đúng thì hướng dẫn bổ sung. Trường hợp cần phải xác minh làm rõ thì viết phiếu hẹn.

Bước 3:

UBND phường/ xã/ thị trấn thực hiện thủ tục xác nhận và hòan trả kết quả.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Văn bản thành lập ban tổ chức lễ hội

2

- Nội dung, nghi thức lễ hội
3 - Báo cáo tài chính tổ chức lễ hội.( Nguồn thu, quản lý, sử dụng)

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Lễ hội dân gian được tổ chức thường xuyên, liên tục. Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

2

- Cờ tổ quốc phải treo trang trọng, cao hơn cờ hội.  

3

- Việc tổ chức những trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, thể thao trong khu vực lễ hội phải có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với qui mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội.  


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết