Giải quyết tố cáo.

Thông tin

Lĩnh vực

Thanh tra

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ. Đối với những vụ việc phức tạp cần xác minh thì thời hạn kéo dài nhưng không quá 90 ngày.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người tố cáo gửi đơn và các giấy tờ chứng minh tại cán bộ tiếp dân và giải quyết khiếu nại của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, thuộc thẩm quyền cán bộ tiếp dân và giải quyết khiếu nại căn cứ vào hồ sơ, báo cáo lên Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn để xem xét xử lý đơn
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp dân và giải quyết khiếu nại hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ, cung cấp thêm chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3:

Trong thời hạn 10 ngày cán bộ phụ trách gửi thông báo bằng văn bản việc thụ lý hoặc không thụ lý đơn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn tố cáo của người tố cáo

2

Các giấy tờ làm chứng cứ kèm theo

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

1.Người khiếu nại phải có đủ năng lực hành vi dân sự;
2. Hành vi vi phạm phải do cán bộ, nhân viên phường, xã, thị trấn thực hiện;
- Người đại diện không hợp pháp;
Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết