Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tư pháp huyện, thành phố.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao hộ tịch 3.000 đồng/bản. Quyết định 24/2007/QĐ-UB ngày 15/8/2007của UBND tỉnh Bình Định Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Bản sao giấy tờ hộ tịch.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân nộp hồ sơ tại Phòng tư pháp huyện, thành phố

Bước 2:

Cán bộ Phòng tư pháp tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn viết tờ khai thay đổi hộ tịch, nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn bổ sung.

Bước 3:

Công dân nhận kết quả tại Phòng tư pháp.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị cấp bản sao giấy tờ từ sổ hộ tịch (tự viết).

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không

   Thời tiết