Cấp "Phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc".

Số hồ sơ:

T-BDI-031812-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Dược - Mỹ phẩm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cá nhân, tổ chức trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế (địa chỉ số 756 đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn), có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

Bước

2

Phòng Nghiệp vụ Dược tiếp nhận, xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản trả lời, trình lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở ký duyệt.

-  Đơn vị được tổ chức hội thảo đúng nội dung đã đăng ký sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Y tế thông báo bằng văn bản (nêu rõ nội dung cần bổ sung và sửa đổi) cho đơn vị đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc để bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ.

-  Đơn vị phải sửa đổi bổ sung theo đúng yêu cầuvà gửi về SYT nội dung hội thảo đã được sửa đổi, bổ sung. Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận (ghi trong sổ công văn đến) được nội dung bổ sung sửa đổi, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được tổ chức hội thảo như nội dung đã bổ sung sửa đổi

-  Đơn vị gửi hồ sơ đăng ký hội thảo có trách nhiệm thông báo trước (ít nhất 01 ngày) cho Sở Y tế về địa điểm cụ thể và thời gian chính thức tổ chức hội thảo.

3.

Bước

3

Phòng Nghiệp vụ Dược lưu hồ sơ, trả kết quả cho cá nhân.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Phiếu đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế (theo mẫu 2a)

 

2.

- Chương trình hội thảo (dự kiến).

 

3.

- Nội dung từng báo cáo, tên và chức danh khoa học của người báo cáo.

 

4.

- Tài liệu dự định trưng bầy phát hành tại hội thảo

 

5.

- Các tài liệu có liên quan của thuốc được giới thiệu tại hội thảo

 

6.

- Các tài liệu tham khảo

 

Số bộ hồ sơ: 01(bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

1.

Phiếu đăng ký hội thảo, giới thiệu thuốc

Quyết định số 2557/2002/QĐ-B...

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết