Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa

Số hồ sơ:

T-BDI-137999-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Y tế dự phòng và môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Ngay khi đến cửa khẩu (Cảng Quy nhơn)

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

- Container 40 fit: 22USD/container
-Container 20 fit: 11USD/container

Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ kiêm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (368 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn) vào các ngày trong tuần.

2.

Bước

2

Cán bộ kiêm dịch y tế quốc tế kiêm tra thực tế

3.

Bước

3

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cấp giấy chứng nhận.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

-Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản)

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 2331/2004/QĐ-B...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết