Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Thông tin

Lĩnh vực

Thương mại dịch vụ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp :
Cấp mới: 300000 đồng

Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy đăng ký

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương 59-61 Lê Hồng Phong- Quy Nhơn

Bước 2:

Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở
- Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả
- Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tư bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ cho đơn vị sau 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ

Bước 3:

Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy đăng ký (có nộp phí thẩm định theo quy định)

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu Thông tư 19/2005/TT-BTM);

2

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc doanh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện;
3 - Văn bản xác nhận của Ngân hàng về số tiền ký quỹ (5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 1 tỷ đồng);
4 - Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngòai, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch;
5 - Chương trình bán hàng có các nội dung quy định: cách trả thưởng, hợp đồng mẫu doanh nghiệp ký với người tham gia và các thỏa thuận khác, thông tin về tiêu chuẩn chất lượng (hoặc chứng chỉ chất lượng), giá cả, công dụng, cách thức sử dụng hàng hóa, bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa;
6   - Chương trình đào tạo người tham gia bao gồm: thời gian đào tạo, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ, thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết