Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Thông tin

Lĩnh vực

Thương mại dịch vụ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
20000 đồng/mẫu dấu/1 lần
Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận đăng ký mẫu dấu

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương 59-61 Lê Hồng Phong- Quy Nhơn

Bước 2:

Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở
- Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả
- Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tư bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ cho đơn vị sau 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ

Bước 3:

Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy đăng ký (có nộp phí thẩm định theo quy định)

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ (mẫu MĐ-2 của Bộ Thương mại)

2

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy Chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt nam)(Bản sao có công chứng)
3 - Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký bổ sung, sửa đổi . (ghi theo mẫu ĐKCD của Bộ Thương mại).
4 - Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân đã đăng ký (ghi theo mẫu ĐKCD tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này)
5  

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đăng ký bổ sung/ sửa đổi dấu nghiệp vụ (MĐ-2) Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Mẫu con dấu nghiệp vụ

Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết