Thay đổi đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước (trên địa bàn tỉnh Bình Định )

Thông tin

Lĩnh vực

Thương mại dịch vụ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không

Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Sở Công Thương bổ sung tài liệu vào hồ sơ đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương 59-61 Lê Hồng Phong- Quy Nhơn

Bước 2:

Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở
- Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả
- Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tư bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ cho đơn vị sau 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ

Bước 3:

Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy đăng ký (có nộp phí thẩm định theo quy định)

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu TB-5 tại Phụ lục II của Thông tư số 09/2006/TT-BTM

2

 
3  
4  
5  

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại  Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Thương mại về hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết