Tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tin

Lĩnh vực

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không    

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Bên được tặng cho nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố

Bước 2:

Văn phòng Đăng ký QSD đất kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ đủ điều kiện, yêu cầu bổ sung đối với trường hợp không đủ điều kiện.Viết giấy biên nhận.

Bước 3:

Văn phòng Đăng ký QSD đất thông báo cho bên nhận thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế (nếu có)

Bước 4:

Bên được tặng cho đến Văn phòng ĐKQSD đất nhận giấy chứng nhận QSD đất (khi đi mang theo giấy biên nhận)

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất.

2

- Hợp đồng tặng cho QSD đất (bản chính);

3

-Giấy chứng nhận QSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1,2,và 5 Điều 50 của Luật đất đai (bản chính)

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không Không

   Thời tiết