Thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác.

Thông tin

Lĩnh vực

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND Huyện, thành phố.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc (kể từ ngày phòng TNMT tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận giấy CNQSD đất tại VPĐKQSD đất)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính:   25.000đ/giấy (đối với khu vực không thuộc nội thành thì được miễn).  Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ xin thuê đất của hộ gia đình, cá nhân và tập hợp hồ sơ trình hội đồng tư vấn địa phương xem xét, đề xuất ý kiến.

Bước 2:

Sau khi UBND phường, xã lập phương án giải quyết chung cho tất cả các trường hợp được giao đất tại địa phương và được niêm yết công khai; hoàn chỉnh phương án và nộp tại Phòng TNMT huyện, thành phố.

Bước 3:

Phòng TNMT chỉ đạo Văn phòng đăng ký tiến hành làm trích lục, trích đo địa chính.

Bước 4:

Văn phòng đăng ký dự thảo Hợp đồng thuê đất và chuyển số liệu cho phòng TNMT và phòng tiến hành thảo quyết định, giấy chứng nhận QSD đất trình UBND huyện, thành phố ký.

Bước 5: Phòng TNMT chuyển hồ sơ Văn phòng đăng ký QSD đất.
Bước 6: Hộ gia đình, cá nhân nhận Quyết định & giấy chứng nhận QSD đất và hợp đồng thuê đất tại bộ phận 01 cửa của Văn phòng Đăng ký QSD đất và nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận (khi đi mang theo giấy biên nhận).

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn xin thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân (01b/ĐĐ);

2

- Phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (bản chính)

3

-Tờ khai lệ phí trước bạ.

4

-Tờ khai tiền sử dụng đất.

5

- Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng; (nếu có)(bản chính)

6

- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép thực hiện phương án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Số bộ hồ sơ                   02 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

- Đơn xin thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân (01b/ĐĐ);  Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
-Tờ khai lệ phí trước bạ. Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
-Tờ khai tiền sử dụng đất.  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không Không

   Thời tiết