Cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết Bảo vệ môi trường.

Thông tin

Lĩnh vực

Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không    

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy xác nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Lập bản cam kết Bảo vệ môi trường
- Chủ dự án có trách nhiệm lập bản cam kết BVMT (Cấu trúc và yêu cầu nội dung của bản cam kết BVMT được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 23 kèm theo thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

Bước 2:

Đăng ký, xác nhận bản cam kết BVMT
- Chủ dự án gửi hồ sơ đăng ký bản cam kết BVMT đến UBND cấp huyện, thành phó nơi có dự án hoặc UBND cấp xã, phường, thị trấn được ủy quyền để đăng ký và cấp giấy xác nhận
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung, thì trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan xác nhận phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được biết để điều chỉnh và bổ sung.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: UBND huyện, thành phố hoặc UBND xã, phường, thị trấn được uỷ quyền phải hoàn tất việc cấp giấy xác nhận theo mẫu quy định tại phụ lục 27 kèm theo thông tư 05/2008/TT-BTNMT

Bước 3:

Gửi hồ sơ xác nhận bản cam kết BVMT đã xác nhận
- Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp huyện, thành phố; UBND cấp huyện, thành phố nơi xác nhận gửi 01 bản cam kết BVMT đã xác nhận kèm theo giấy xác nhận đến:
+ Chủ dự án;
+ Cơ quan QLNN về BVMT cấp tỉnh để báo cáo;
+ UBND các huyện, thành phố có đất sử dụng cho dự án.
- Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp xã, UBND cấp xã gửi 01 bản Cam kết BVMT kèm theo giấy xác nhận đến:
+Chủ dự án;
+ UBND cấp huyện để báo cáo

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận bản cam kết BVMT

2

- 05 Bản cam kết BVMT (trường hợp đề án nằm trên địa bàn từ 02 huyện trở lên thì bổ sung thêm số lượng đề án tương ứng)

3

- Bản sao báo cáo đầu tư hoặc bản báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án sản xuất kinh doanh hoặc tài liệu tường đương của dự án; trường hợp dự án nằm trên 02 địa bàn trở lên thì số lượng tài liệu nay tăng thêm tương ứng.

 4

- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT (phụ lục 25)

 5 - Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết BVMT (phụ lục 26)
 6 - Mẫu Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT (phụ lục 27)
7 - Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết BVMT (phụ lục 28)

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT (phụ lục 25)

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
- Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết BVMT (phụ lục 26)  
- Mẫu Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT (phụ lục 27)  
- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết BVMT (phụ lục 28)  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không Không

   Thời tiết