Cấp giấy xác nhận Đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

Thông tin

Lĩnh vực

Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trường hợp lấy mẫu phân tích kiểm chứng thì thời hạn tối đa không quá 20 ngày

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không    

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy xác nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Lập bản cam kết Bảo vệ môi trường
- Chủ dự án có trách nhiệm lập Đề án BVMT (Cấu trúc và yêu cầu nội dung của Đề án BVMT được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 02 kèm theo thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận Đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thạnh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)

Bước 2:

Đăng ký, xác nhận Đề án BVMT
- Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị xác nhận Đề án BVMT đến UBND cấp huyện nơi có dự án hoặc UBND cấp xã được ủy quyền.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung, thì trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan xác nhận phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được biết để điều chỉnh và bổ sung.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: UBND huyện hoặc UBND xã được uỷ quyền phải hoàn tất việc cấp giấy xác nhận theo mẫu quy định tại phụ lục 11 kèm theo thông tư 04/2008/TT-BTNMT

Bước 3:

Gửi hồ sơ xác nhận Đề án BVMT đã xác nhận
+ Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp huyện, UBND cấp huyện gửi hồ sơ đã xác nhận đến chủ dự án 01 bản Đề án BVMT kèm theo giấy xác nhận.
+ Trường hợp dự án nằm trên phạm vi 02 huyện trở lên thì UBND huyện xác nhận gửi đến UBND huyện liên quan 01 bản kèm theo giấy xác nhận.
+ Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp xã, UBND xã gửi: 01 bản Đề án BVMT kèm theo giấy xác nhận đến chủ dự án, 01 bản đề án BVMT kèm theo giấy xác nhận đến UBND huyện.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Đề án BVMT

2

- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Đề án BVMT

3

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của Đề án BVMT

 4

- Mẫu xác nhận đã xác nhận đề án BVMT

 5 - Mẫu Giấy xác nhận đăng ký Đề án BVMT
 6 - Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận Đề án BVMT
7 - 03 bản Đề án BVMT (trường hợp đề án nằm trên địa bàn từ 02 huyện trở lên thì bổ sung thêm số lượng đề án tương ứng)
8 - Bản sao của một trong các loại: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy khai thác khóang sản hoặc giấy phép hoạt động khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
9 - Bản sao báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duỵệt

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Đề án BVMT

Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường
- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Đề án BVMT  
- Mẫu bìa và trang phụ bìa của Đề án BVMT  
- Mẫu xác nhận đã xác nhận đề án BVMT  
- Mẫu Giấy xác nhận đăng ký Đề án BVMT  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không Không

   Thời tiết