Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

Thông tin

Lĩnh vực

Xúc tiến thương mại

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Đăng ký trước ngày 01/10 của năm trước: thời gian thực hiện trước ngày 01/11 cả năm trước tổ chức Hội chợ-triển lãm - Đăng ký sau ngày 01/10 của năm trước: thời gian thực hiện 10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không

Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản xác nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương 59-61 Lê Hồng Phong- Quy Nhơn

Bước 2:

Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở
- Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả
- Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tư bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ cho đơn vị sau 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ

Bước 3:

Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy đăng ký (có nộp phí thẩm định theo quy định)

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm (theo mẫu HCTL-1);

2

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư;
3   - Quyết định thành lập hoặc quyết định khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.
4   - Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân (nếu có).
5 - Trường hợp doanh nghiệp thuê dịch vụ phải có Giấy ủy quyền cho doanh nghiệp làm dịch vụ.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết