Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân làm tờ khai (theo mẫu quy định) có xác nhận của Hội cựu chiến binh ,đến nộp tại UBND xã, phường, thị trấn .

Bước 2:

Cán bộ Thương binh xã hội hoặc văn hoá xã hội tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ.
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng, UBND cấp xã thẩm định, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện để xem xét, giải quyết.
- Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đối tượng biết và hướng dẫn kê khai lại

Bước 3:

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp đề nghị UBND huyện, thành phố ký Công văn gởi Sở Lao động – TB&XH.

Bước 4:

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp, nếu đủ điều kiện thì ra quyết định và lập danh sách đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh cấp thẻ bảo hiểm y tế .

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí;

2

Giấy tờ liên quan để chứng minh là Cựu chiến binh

3

Giấy khai tử;

4

Danh sách và văn bản đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn.

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí (mẫu 1b)  Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
văn bản đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn.  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không  
   Thời tiết