Đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú

Thông tin

Lĩnh vực

Tiêu chuẩn nhà giáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 120 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
Danh hiệu

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ phòng GDCN - TX tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

Bước 3:

Trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập trường.

Bước 4:

Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp-thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Bước 5:  
Bước 6:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT:
- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT, NGND;
- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình NCKH đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT;
- Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình NCKH đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

2

Mẫu hồ sơ của hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT:
- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT;
- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯU;
- Biên bản kiểm phiếu bầu NGƯT, NGND;
- Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT;
- Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.
- Bản khai tóm tắt thành tích NGƯT, NGND;
- Bản kê khai kinh nghiệm, giải pháp, sáng kiến của NGƯT ( đối với GD mầm non, TH, THCS, THPT, BTVH, GDTX);
- Bản kê khai sáng kiến, giáo trình, công trình NCKH của NGƯT
( đối với dạy nghề, TCCN, CĐ. ĐH);
- Bản kê khai sáng kiến, giáo trình, giải pháp, công trình NCKH của NGND;
- Tóm tắt nội dung khai sáng kiến, giáo trình, giải pháp, công trình NCKH của NGND được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh đánh giá, xếp hạng;
- Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT;
3  
4  
5  
6  
7  
8  

Số bộ hồ sơ                 2 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Các mẫu văn bản danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân

Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết